Hessiche Mundart

Ebbes

Ebbes

 

Ebbes, des is ebbes,
aafach ebe ebbes.

Duud disch wer ebbers fraache,
musste ebbes saache;

mool vergisste ebbes,
mool vermisste ebbes;

ebbes hoste zu entscheide,
ebbes kannste gar nit leide;

ebbes reescht disch schrecklisch uff,
uff ebbes kemmste grad nit druff;

ebbes brauchste aach zu Kaue,
ebbes zum Verdaue;

ebbes für die dorschdisch Kehl,
ebbes für die menschlisch Seel;

nadierlisch ebbes zum Aazuziehe,
ebbes aach zum Kinnerkriehe;

ebbes quietscht und ebbes kloppt,
ebbes hot des Rohr verstoppt;

ebbes suchste im Werkzeugschrank,
ebbes lieht uff de Hobbelbank;

ebbes is es was dir fehlt,
ebbes was disch quählt;

ebbes kemmt un ebbes geht,
für ebbes is es nie zu spät …


 

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply